Polityka Cookies i RODO

Polityka Cookies i RODO

INFORMACJA RAFAŁ GÓRNIK - "OLIS-BRUK" Rafał Górnik O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować
 1. RAFAŁ GÓRNIK - "OLIS-BRUK" Rafał Górnik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na adres: RAFAŁ GÓRNIK - "OLIS-BRUK" Rafał Górnik Silniczka 117 97-532 Żytno, pocztą elektroniczną na adres olisbruk@interia.eu.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres: olisbruk@interia.eu.
  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 1. Podanie Danych Osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 2. Dane osobowe są przetwarzane, w tym profilowane, w celu:
 3. podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. realizacji prawnie uzasadnionych interesów RAFAŁ GÓRNIK - "OLIS-BRUK" Rafał Górnik lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania umowy, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem Usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne obejmujące także tworzenie modeli statystycznych - na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO lub
 6. przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Komu dane osobowe będą przekazywane
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, innym podmiotom wskazanym w treści zgody.
  Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
  Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 3. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
 4. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.
  Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
 1. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
google logo